top of page
Orrestranda_Klepp_in_Norway.jpg

Ordensregler:

1. Nattero er satt til kl. 24.00. Selskapeligheter etter kl. 24.00 skal foregå i vognene. Deltakerne plikter å ta tilbørlig hensyn til at andre i leiren ikke      forstyrres. Ved spesielle anledninger har leirsjefen anledning til å dispensere fra angitt klokkeslett.

 

2. Felling av trær og oppsetting av le-vegger må bare skje etter samtykke fra styret. Medlemmene plikter å holde sin egen plass ryddig og ren.

3. Det skal avholdes 2 brannøvelser i året. Medlemmene har plikt til å kjenne leirens brannberedskap og skal derfor delta i disse øvelsene. Ved kontroll av brannsikkerheten i leiren krever brannsjefen i Sandnes navneliste over deltakerne fremlagt, for å forsikre seg om at det ikke er de samme som deltar hver gang. Eiere av camping-/husvogner har selvstendig ansvar for at eget brannslukningsutstyr er i samsvar med forskriftene. Hver vogn skal ha  minimum et 2 kg. brannslukningsapparat.¨I "spikerteIt" skal det i tillegg være et 6 kg. apparat og røykvarsler. Det er ikke tillatt å ha mer enn  2 stk. 11 kg. propangassflasker pr. plass. Av hensyn til brannfaren er fast ildsted ikke tillatt.

 

 4. Alle vogner skal ha plassnummer, navn og telefonnummer lett leselig plassert på vogna.   

 

 5. Det er forbudt med utleie av plass og vogn i leiren. Dog har familie og venner fri bruksrett på medlemmets ansvar. Ved frafall kan barn videreføre medlemskap. 

 

 6. Det er båndtvang for hunder. Etterlatenskaper skal fjernes av eier.    

 

 7. Medlemmer står fritt til å selge plass og vogn. Ved salg skal styret underrettes. Selger er ansvarlig for at selger og kjøper begge undertegner salgsmelding som leveres styret. Salgsmelding henger på tavle i vaskerommet, men kan også fåes digitalt ved å kontakte styret på e-mail.  

 

 8. Ved bygging av spikertelt/bod/platting skal styret underrettes om planene. Før styret tar stilling til planene, skal tegninger/skisser fremlegges på e-post. Evt. nødvendig graving og bygging tillates ikke påbegynt før styrets godkjenning foreligger. Ved avvik fra det fremlagte og godkjente materiell har styret fullmakt til å stoppe arbeidet.   

 

 9. De som har barn som benytter brakka, plikter å ta del i opprydding og renhold av denne.  

 

10. Alle har rett og plikt til å ta del i renhold av toalettene.  

 

11. Medlemmer har plikt til å følge med på oppslagstavla på toalettbygget, da alle skriv vil bli satt opp der.  

 

12. Alle må se etter at ingen barn eller voksne går på marka på sørsiden av leiren. Vannsprederen som står der det meste av tida er livsfarlig for ukyndige.  

 

13. Et medlem kan beholde plassen sin i et år uten vogn. Etter et år tilfaller plassen klubben.  

 

14. Ved kjøp av ny vogn som er større enn den forrige, skal det godkjennes av styret.  

 

15. Alle medlemmer som kjører bil innenfor leirområdet plikter å ta hensyn til lekende barn. Maks fart er satt til 10 km/t.

 

16. Avfalls-containeren skal bare benyttes til husholdningsavfall og papir. Når containeren er full, skal medlemmene ta avfall med hjem.

  

Vedtatt av generalforsamlingen 25.05.2019

Vedtekter:

§ 1. Klubbens høyeste organ skal være generalforsamlingen. Betalt medlemskontingent innen fastsatt frist gir stemmerett på generalforsamlingen til registrert eier av plass. Hvis registrert eier er forhindret fra å møte på generalforsamlingen, kan vedkommende fylle ut et fullmaktsskjema og videreføre stemmeretten sin til en stedfortreder. Det kan kun gis én stemme per vogn.


§ 2. Styret skal bestå av en leder, kasserer, sekretær og en materialforvalter. Alle posisjonene velges for 2 år. Leder og sekretær velges i oddetallsår, mens kasserer og materialforvalter velges i partallsår. Styremedlemmer kan gjenvelges. Valg av styremedlemmer gjøres av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomité. Den valgte styreleder er fungerende leirsjef. For at et medlem skal kunne velges til styreverv gjelder samme restriksjon som for å kunne stemme og fremme saker til generalforsamlingen, kontingenten må være betalt innen fastsatt frist.


§ 3. Ordinær generalforsamling skal normalt avholdes hvert år innen 1. Juni. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut til alle registrerte medlemmer minst én måned før møtet skal avholdes. Innkallingen skal inneholde dato, tid og sted for møtet. Den skal også inneholde frist for innmelding av saker, som normal er 2 uker før møtedato. Alle saker skal meldes inn skriftlig til styret. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten innen 1. mars kan ikke fremme saker til generalforsamlingen.

Saksliste, sammen med alle relevante dokumenter til generalforsamlingen, skal sendes ut til registrerte medlemmer senest 1 uke før møtedato.


§ 4. Generalforsamlingen ledes normal av leder i styret. Samtlige beslutninger, i såvel generalforsamling som medlemsmøte, gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet når det gjelder valg avgjøres sak ved loddtrekning.


§ 5. Klubbens medlemskontingent fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Kontingent/Faktura skal være betalt innen 1. mars. Dersom betaling uteblir, og medlem ikke har tatt kontakt for betalingsavtale, følges vanlig praksis med 2 purringer og deretter inkassovarsel med påfølgende inkasso. Dersom betaling fortsatt skulle utebli, sendes varsel med dato for fjerning av vogn på medlems plass. Hvis medlem ikke fjerner vognen selv innen nevnte tidsfrist, vil styret i Skeieparken arrangere fjerning i regi av REDGO eller VIKING. Medlems plass tilfaller deretter Skeieparken, og kan selges på vanlig måte av Skeieparken for å dekke inn utgifter som følge av denne prosess.


§ 6.  Klubbens virksomhet er basert på felles innsats, hvor samtlige medlemmer forplikter seg til å yte sin andel av arbeid som styret måtte pålegge dem.


§ 7. Beslutning om eventuell oppløsning av klubben gjøres av generalforsamlingen. Klubbens gjenværende økonomiske midler ved oppløsningstidspunkt, skal overlates til humanitære formål eller trafikksikrende tiltak.


§ 8. Ved eventuell tvist mellom et medlem og styret, kan medlemmet fremme en skriftlig klage som tas opp på kommende generalforsamling, eller et medlemsmøte.

Vedtatt av generalforsamlingen 27.05.2023

bottom of page